Ett hälsosamt och säkert arbete

Arbetets psykosociala belastning måste minska, hotet om våld i arbetet måste avvärjas och konsekvenserna av extrema väderfenomen måste beaktas inom arbetarskyddet

Den psykosociala belastningen i arbetslivet har ökat och det här måste beaktas bättre i lagstiftningen. I många branscher är också hot om våld mot arbetstagarna en verklig säkerhetsrisk som måste fås under bättre kontroll. Man måste också beakta de risker som klimatförändringen orsakar för arbetshälsan och arbetssäkerheten.

Mål

  • Arbetarskyddslagstiftningen måste preciseras genom en separat förordning så att den bättre beaktar arbetets psykosociala belastning och dess hantering.
  • Programmet för psykisk hälsa i arbetslivet, som samordnas av social- och hälsovårdsministeriet, bör fortsätta på trepartsbasis under nästa regeringsperiod.
  • Det behövs en separat förordning med mer detaljerade bestämmelser om hur man ska hantera hotet om våld i arbetet.
  • Arbetarskyddsbestämmelserna måste kompletteras så att de beaktar de arbetshälso- och arbetarskyddsrisker som klimatförändringen medför.

Motiveringar

Arbetarskyddslagen är en ramlag som inte närmare reglerar vilka åtgärder som ska vidtas på arbetsplatsen för att hantera den fara och olägenhet för den psykiska hälsan som arbetet medför. På samma sätt som med många risker inom det fysiska arbetarskyddet, behövs det också här en separat förordning som preciserar bestämmelserna i lagen och styr vilka minimikrav som ska ställas på arbetsplatsernas åtgärder för att förebygga den skadliga psykosociala belastning som arbetet medför.
I programmet för psykisk hälsa i arbetslivet 2020–2022, som samordnas av social- och hälsovårdsministeriet, har målet varit att öka arbetsplatsernas beredskap att stärka arbetstagarnas psykiska hälsa. Programmet anknyter till den nationella strategin för psykisk hälsa som ingår i regeringsprogrammet. Till dess riktlinjer hör att stötta psykisk hälsa i arbetslivet.
Det finns fortfarande mycket att göra när det gäller arbetsförhållanden och förfaringssätt för att förbättra arbetstagarnas psykiska välbefinnande. Programmet för psykisk hälsa i arbetslivet hänger samman med målen för programmet Arbete2030. Det är nödvändigt att fortsätta de programmässiga åtgärderna under nästa regeringsperiod, eftersom det tar tid att göra de verktyg som produceras genom programmet kända samt att öka kompetensen och förståelsen på de finländska arbetsplatserna. 
De psykosociala belastningsfaktorerna i arbetet och risken för allvarlig utmattning är ett växande problem i arbetslivet. Problemet berör alla branscher och arbetstagargrupper. Också arbetstagare i utförande yrken kan uppleva att arbetet är psykiskt belastande. Inom FFC:s branscher är det vanligast att arbetstagarna upplever psykisk belastning inom de privata servicebranscherna. Där upplever 40 procent av arbetstagarna att deras arbete är belastande för det psykiska välbefinnandet. Inom den offentliga sektorn är motsvarande siffra 38 procent, inom transportsektorn 32 procent och inom industrin 24 procent. Långvarig psykisk belastning i arbetet sänker arbetstagarnas arbetsförmåga.
I många branscher är hot om våld en stor säkerhetsrisk. Därför behövs en förordning som styr de åtgärder som arbetsplatserna ska vidta för att hantera hotet om våld.
Arbets- och näringsministeriets arbetsmiljöbarometer visar att åtta procent av löntagarna flera gånger hade observerat våld eller hot om våld från kunder på sin arbetsplats under de senaste tolv månaderna före enkäten. Fem procent hade observerat våld eller hot om våld från kunder en gång under de senaste tolv månaderna.
Det finns en stor skillnad mellan könen i hur många som har upptäckt och upplevt våld. År 2021 hade 19 procent av kvinnorna och åtta procent av männen observerat våld eller hot om våld. Var tionde kvinna och fyra procent av männen hade personliga erfarenheter av våld eller hot om våld.
Klimatförändringen för med sig extrema väderfenomen, såsom långa värmeböljor, stark UV-strålning och kraftiga stormar. Det här kommer att påverka alla, men särskilt dem som arbetar utomhus och som har fysiskt krävande jobb. Därför måste regleringen preciseras för att garantera arbetstagarnas hälsa och säkerhet.
De klimatrelaterade hälsoriskerna syns redan i många arbetstagares vardag. Beroende på vilken typ av arbete som ska utföras jobbar människor vanligen bäst vid en temperatur på 16–24 grader. Utöver hälsoeffekterna leder högre temperaturer också till större risk för utmattning och kan leda till koncentrationsstörningar och nedsatt vaksamhet. Följderna av att tappa koncentrationen kan vara många och i värsta fall påverkar det arbetssäkerheten. Det behövs noggrannare reglering om bland annat pauser och skydd mot hetta.

Observera

Finland måste främja motsvarande reformer också i EU-lagstiftningen.

FFC:s övriga mål för ett hälsosamt och säkert arbete

  • Lagstiftningen måste garantera goda förutsättningar för arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatserna.
  • Alla har inte tillgång till tillräcklig företagshälsovård. Det måste åtgärdas.

Inställningar för kakor

Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats för att förbättra användbarheten, utveckla vår webbplats och rikta kommunikation. Du kan godkänna alla kakor eller välja vilka kakor du godkänner.

Nödvändiga kakor

De här kakorna är nödvändiga för att tekniken på webbplatsen ska fungera, och det går inte att koppla bort dem. De funktionella kakorna är relevanta för att du till exempel ska kunna surfa på vår webbplats och för att egenskaperna på webbplatsen ska kunna användas.

Analyskakor

De här kakorna samlar endast in anonym information om hur webbplatsen används. Med hjälp av analyskakorna kan vi mäta och analysera hur vår webbplats fungerar. Vi använder de här kakorna till exempel för att veta vilket innehåll på vår webbplats som är populärt och för att försäkra oss om att besökarna hittar innehåll som är relevant för dem. All insamlad information är statistiskt material, och det går inte att identifiera personer utifrån informationen. Du kan ändå koppla bort användningen av de här kakorna när som helst.

Riktade kakor och reklamkakor

Vi kan använda de här kakorna till exempel för att göra den reklam som riktas till dig exaktare och intressantare. Kakorna kan också användas för att anpassa innehållet på vår webbplats så att det är mer intressant för dig. Insamlingen av information grundar sig på identifieringen av din webbläsare eller enhet. Om du vill kan du när som helst stänga av användningen av de här kakorna.