En högre ambitionsnivå för företagsansvar

Lagstiftningen om offentlig upphandling måste förbättras så man kan garantera att anställningsvillkoren följs

Den offentliga upphandlingen utgör en betydande del av Finlands och hela Europas bruttonationalprodukt.

Mål

  • Lagen om offentlig upphandling bör vid all offentlig upphandling ta större hänsyn till kvalitet samt miljömässiga, sociala och arbetsrättsliga aspekter. 
  • I lagen måste man skriva in att såväl staten som kommunerna är förpliktade att i upphandlingsavtalen ha ett specialvillkor om att bestämmelserna i finländsk lag och finländska kollektivavtal ska följas.
  • Konkurrens- och konsumentmyndigheten ska ges status som tillsynsmyndighet också i fråga om att övervaka att de samhälleliga, särskilt de sociala och arbetsrättsliga, målen för offentlig upphandling uppnås.
  • Underleverantörernas anmälningsskyldighet i lagen måste utvidgas för att beställarna ska ha bättre möjligheter att övervaka att leverantörerna uppfyller avtalsvillkoren.
  • EU:s direktiv om offentlig upphandling måste reformeras. I direktiven saknas effektiva metoder för att ingripa i brott mot arbetsrätten. Den kommande regeringen måste aktivt påpeka för kommissionen, rådet och parlamentet att direktiven behöver reformeras.
  • Gränsen för den upphandlande enhetens in-house-försäljning utåt måste höjas till tio procent.

Motiveringar

Den offentliga upphandlingen utgör en betydande del av hela Europas, men också Finlands, bruttonationalprodukt. Det är viktigt att all offentlig upphandling stärker hållbarheten och att man anlitar företag som uppfyller sina samhälleliga förpliktelser. Den grå ekonomin måste utrotas och staten och kommunerna måste vara exemplariskt ansvarsfulla i sin egen projektverksamhet.
Principen om att utveckla arbetslivet och trygga skäliga anställningsvillkor är fortfarande inte tillräckligt tydligt inskriven i lagen och det framgår inte heller tillräckligt tydligt hur principen ska följas. Även om det är välkommet att de upphandlande enheterna och anbudsgivarna vidtar frivilliga åtgärder, så räcker det inte. I upphandlingskontrakten måste man tydligt skriva in särskilda villkor om att den sociala klausulen ska följas. Särskilt i kommunerna blir upphandlingarnas samhälleliga mål, såsom att anställningsvillkoren ska följas, lidande på grund av resursbrist.
För närvarande kan upphandlande enheter utan konkurrensutsättning upphandla varor, byggnadsentreprenader eller tjänster från en anknuten enhet endast om högst fem procent eller 500 000 euro av den anknutna enhetens affärsverksamhet riktas till någon annan upphandlande enhet än ägaren till den anknutna enheten i fråga. Lagen är inte i linje med EU-direktivet, som skulle tillåta anknutna enheter att sälja ut upp till 20 procent. Den nuvarande bestämmelsen försvårar ett meningsfullt samarbete mellan offentliga samfund.

FFC:s övriga mål för företagsansvar

  • Beställaransvaret måste utökas och underleverantörskedjorna begränsas.
  • Finland måste få en ambitiös lag om företagsansvar.
  • Samhällsansvaret måste vara globalt.

Inställningar för kakor

Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats för att förbättra användbarheten, utveckla vår webbplats och rikta kommunikation. Du kan godkänna alla kakor eller välja vilka kakor du godkänner.

Nödvändiga kakor

De här kakorna är nödvändiga för att tekniken på webbplatsen ska fungera, och det går inte att koppla bort dem. De funktionella kakorna är relevanta för att du till exempel ska kunna surfa på vår webbplats och för att egenskaperna på webbplatsen ska kunna användas.

Analyskakor

De här kakorna samlar endast in anonym information om hur webbplatsen används. Med hjälp av analyskakorna kan vi mäta och analysera hur vår webbplats fungerar. Vi använder de här kakorna till exempel för att veta vilket innehåll på vår webbplats som är populärt och för att försäkra oss om att besökarna hittar innehåll som är relevant för dem. All insamlad information är statistiskt material, och det går inte att identifiera personer utifrån informationen. Du kan ändå koppla bort användningen av de här kakorna när som helst.

Riktade kakor och reklamkakor

Vi kan använda de här kakorna till exempel för att göra den reklam som riktas till dig exaktare och intressantare. Kakorna kan också användas för att anpassa innehållet på vår webbplats så att det är mer intressant för dig. Insamlingen av information grundar sig på identifieringen av din webbläsare eller enhet. Om du vill kan du när som helst stänga av användningen av de här kakorna.