Bristerna i yrkesutbildningen och vuxnas kompetens måste åtgärdas

Tjänsterna som stödjer vuxnas kompetens måste förbättras

Problemet med utbildningen för vuxna och förvärvsarbetande är fortfarande att de som redan är utbildade som får utbilda sig ytterligare. För att lösa det här missförhållandet bör man utveckla tjänster med låg tröskel samt bättre beakta behoven hos grupper som är underrepresenterade i utbildningen.

Mål

  • Kunskapsnivån hos lågutbildade vuxna måste höjas. Vi bör införa tjänster som på ett effektivare sätt identifierar kompetens och med hjälp av karriärvägledning möjliggör en smidig övergång mellan arbetsliv och utbildning. Dessutom ska en baskunskapsgaranti för vuxna införas, så att vi kan se till att alla arbetstagare har tillräckliga läs- och skrivkunskaper samt grundläggande färdigheter i matematik och IT-kunskaper.
  • Tyngdpunkten för vuxenutbildningsstödet ska flyttas så att stödet i högre grad gynnar låginkomsttagare och lågutbildade.
  • Finansieringen av yrkes- och specialyrkesexamina ska utökas.
  • Tjänsterna inom examensinriktad fortbildning och påbyggnadsutbildning samt karriärvägledning ska effektiveras.

Motiveringar

Inom helheten för kontinuerligt lärande är det personer i arbetslivet som är den grupp som mest troligt blir utan stöd och handledning. Speciellt gäller det här i arbetstagaryrken, där möjligheterna att utveckla det egna kunnandet ofta är sämre än i tjänstemannayrken. Brister i kompetensen kan identifieras och åtgärdas genom att intensifiera samarbetet mellan arbets- och näringsförvaltningen, läroanstalterna och arbetsplatserna.
Det är vanligare att höginkomsttagare och högskoleutbildade utnyttjar vuxenutbildningsstödet, även om de akuta behoven är mindre bland utbildade personer. Det här beror ofta på utmaningar i försörjningen och okunskap om vilka utbildningsmöjligheter man har i arbetslivet. Vuxenutbildningsstödet bör utvecklas så att låginkomsttagare och lågutbildade arbetstagare i högre grad gynnas av stödet.
För att yrkesutbildningen för vuxna ska vara attraktiv och utbildningsutbudet tillräckligt ska finansieringen av yrkes- och specialyrkesexamina vara i balans med finansieringen av yrkesinriktade grundexamina. Även om finansieringen av yrkes- och specialyrkesexamina har ökat under de senaste åren, så släpar den fortfarande efter jämfört med finansieringen av yrkesinriktade grundexamina. Det här måste åtgärdas för att utbudet inom yrkesutbildningen inte ska vara alltför inriktat på grundexamina och för att den arbetsföra befolkningens kompetensbehov ska kunna tillgodoses i tillräcklig utsträckning.
Det ska vara sporrande att kombinera jobb och studier, och det ska vara flexibelt och enkelt att studera under tiden i arbetslivet. Därför behövs kompetenstjänster med låg tröskel. För den examensinriktade fortbildningens och påbyggnadsutbildningens behov behövs till exempel helheter som är kortare än en examen. Alla ska ha tillgång till karriärvägledning.

FFC:s övriga kunskapsrelaterade mål

  • Inom yrkesutbildningen måste kvaliteten på utbildningen och finansieringen tryggas.
  • Arbetsplatserna ska vara en högklassig inlärningsmiljö.

Inställningar för kakor

Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats för att förbättra användbarheten, utveckla vår webbplats och rikta kommunikation. Du kan godkänna alla kakor eller välja vilka kakor du godkänner.

Nödvändiga kakor

De här kakorna är nödvändiga för att tekniken på webbplatsen ska fungera, och det går inte att koppla bort dem. De funktionella kakorna är relevanta för att du till exempel ska kunna surfa på vår webbplats och för att egenskaperna på webbplatsen ska kunna användas.

Analyskakor

De här kakorna samlar endast in anonym information om hur webbplatsen används. Med hjälp av analyskakorna kan vi mäta och analysera hur vår webbplats fungerar. Vi använder de här kakorna till exempel för att veta vilket innehåll på vår webbplats som är populärt och för att försäkra oss om att besökarna hittar innehåll som är relevant för dem. All insamlad information är statistiskt material, och det går inte att identifiera personer utifrån informationen. Du kan ändå koppla bort användningen av de här kakorna när som helst.

Riktade kakor och reklamkakor

Vi kan använda de här kakorna till exempel för att göra den reklam som riktas till dig exaktare och intressantare. Kakorna kan också användas för att anpassa innehållet på vår webbplats så att det är mer intressant för dig. Insamlingen av information grundar sig på identifieringen av din webbläsare eller enhet. Om du vill kan du när som helst stänga av användningen av de här kakorna.