Oikeudenmukainen siirtymä osaksi kaikkia ilmastopäätöksiä

Oikeudenmukaisen siirtymän periaate on saatava osaksi kaikkea ilmasto- ja energiapoliittista päätöksentekoa ja suunnitelmia

Suomi pyrkii hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä, mikä tarkoittaa suuria ja nopeita muutoksia elinkeinorakenteessa. Jotta muutos onnistuu, sille tarvitaan myös työntekijöiden tuki.

Tavoitteet

  • YK:n oikeudenmukaisen siirtymän periaatteiden noudattamisen velvoittavuutta ilmastopoliittisessa päätöksenteossa on vahvistettava.
  • Päästövähennystoimien työllisyys- ja osaamistarvevaikutusten laaja-alainen arviointi tulee olla velvoittava osa ilmastopoliittista päätöksentekoa.
  • Kansallisen ja sektorikohtaisten ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumissuunnitelmien sekä oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmien valmistelussa, toteutuksessa ja seurannassa kuullaan ja aktiivisesti osallistetaan ammattiliittoja. Sidosryhmäyhteistyön tulee olla pitkäjänteistä ja suunnitelmallista.

Perustelut

Suomi pyrkii hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Käytännössä kyse on suurista ja nopeista muutoksista elinkeinorakenteessa. Jotta tavoitteella on myös murrosalojen työntekijöiden tuki, tulee hallituksen olla velvoitettu reagoimaan esimerkiksi päästövähennystoimien työllisyysvaikutuksiin ja nopeasti muuttuviin työntekijöiden osaamistarpeisiin.
Oikeudenmukaisen siirtymän periaatteen (OSP) noudattaminen tarkoittaa sellaisen ilmastopolitiikan edistämistä, jossa päästövähennystoimien työllisyysvaikutukset sekä työntekijöiden uudenlaiset osaamistarpeet tunnistetaan ja muuttuneisiin tarpeisiin vastataan suunnitelmallisesti. OSP:seen kuuluu myös riittävästä sosiaali- ja muutosturvasta huolehtiminen. OSP:n määritelmä pohjaa Pariisin ilmastosopimukseen, joten termi on laajasti kansainvälisessä ilmastopolitiikassa tunnustettu. Se antaa periaatteiden edistämiselle hyvän selkänojan.
Euroopan komissio on julkaissut sopeutumissuunnitelmien laatimiseen ohjeistuksen, jossa edellytetään kaikkien olennaisten sidosryhmien (ml. työmarkkinatoimijat) aktiivista osallistamista koko prosessin ajan. Ammattiliittojen osallistuminen valmisteluun ja toimeenpanon seurantaan on tärkeää, jotta ilmastonmuutoksen työterveys- ja työllisyysvaikutukset nousevat osaksi poliittista keskustelua ja päätöksentekoa. Samalla lisätään ammattiliittojen osaamista ja ymmärrystä ilmastomuutoksesta ja sen vaikutuksista yhteiskuntaan.

Ilmastotoimien vaikutuksiin työpaikoilla on vastattava osaamista tukemalla

Ei riitä, että vain turveala huomioidaan työntekijöiden osaamisen päivittämisessä vaan kaikkia fossiilisesta energiasta irrottautuvien toimialojen työntekijöitä on kohdeltava yhdenvertaisesti.

Tavoitteet

  • Kaikkia fossiilisesta energiasta irrottautuvien toimialojen työntekijöitä on kohdeltava yhdenvertaisesti. Työntekijöiden osaamisen päivittämiseen suunnattujen varojen (esimerkiksi Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto ja Kestävä kasvu -ohjelma) kohdentamisperusteita on uudistettava niin, että kriteereissä tunnistetaan laaja-alaisemmin murroksessa olevat alat (esimerkiksi energiaintensiivinen teollisuus) ja eri työntekijäryhmien muuttuvat osaamistarpeet.
  • Koulutuspolitiikassa on huomioita ilmastonmuutoksen ja ilmastopolitiikan vaikutus osaamistarpeisiin ja sovellettava oikeudenmukaisen siirtymän periaatetta. Samalla kun yrityksiä tuetaan esimerkiksi investointi- tai TKI-tukien avulla siirtymässä kohti hiilineutraaliutta, on perusteltua laajentaa työnantajien koulutus- ja muutosturvavelvoitetta ja lisätä uudelleen-, täydennys- ja muuntokoulutusta.

Perustelut

Työntekijöiden osaamisen päivittämiseen suunnattuja Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston varoja on toistaiseksi kohdennettu puutteellisesti. Esimerkiksi Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston sosioekonomisia analyyseja olisi kohdennettava muillekin kuin vain turvetoimialalle, jotta sen noin 665 miljoonan euron varat hyödyttäisivät laajemmin energiamurroksessa olevien alojen työntekijöitä. Myöskään Kestävä kasvu -ohjelmassa rahoitusta ei ole suunnattu työntekijöiden osaamisen vahvistamiseen.
Ilmastonmuutos ja ilmasto- sekä energiapolitiikka muuttavat elinkeinorakennetta, ja muutos näkyy myös osaamistarpeiden muutoksena eri toimialoilla ja työntekijäryhmissä. Jotta mielekästä, turvallista ja ihmisarvoista työtä on tarjolla myös jatkossa, tulee työntekijöiden osaamisen päivittämiseen olla resursseja ja keinoja.

Evästeasetukset

Käytämme sivuillamme evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi, verkkosivujemme kehittämiseksi ja viestinnän kohdentamiseksi. Voit hyväksyä kaikki evästeet tai valita, mitä evästeitä hyväksyt.

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.